ХАЗГАЙДАХ

Хэтэрхий хазгай байх, хазгайн учир тохиромжгүйдэх: газар хазгайдах (газар хазгай хэвгий учир дэлгэрэнгүй...

газар хазгайдах газар хазгай хэвгий учир тохиромжгүй байх