ХАЗВАЛЗАХ

Бага зэрэг хазалзах, хазганах, мэзэлзэх.