ХАЗАН :

хазан хазан хийх (хазгар хүн, амьтны хазганан хөдлөх, явах)