БАДАН VII:

бадан хуйраг (хөлийн хоёр дахь хуруу).

Ижил үг:

БАДАН I

БАДАН II

БАДАН III

БАДАН IV

БАДАН V:

БАДАН VI