БАДАР IV

Сайн, эрхэм: бадар галав (а. Сайн галав; б. Одоо үе, өнөө үе).

Ижил үг:

БАДАР I

БАДАР III:

БАДАР II

БАДАР V: