БАДАРЛУУЛАХ
/ хуучирсан /

1. Бадар бариулах;


2. [шилжсэн] Юм гуйлгуулах.