БАДГА II:

бадга бадга хийх (бадгар юмны байн байн хөдлөх).

Ижил үг:

БАДГА I