БАДАРЧЛУУЛАХ

1. Бадарчин болгож, хэсүүчлүүлэх: хүүгээ бадарчлуулах (хүүгээ бадарчин болгож хэсүүчлүүлэх);


2. Бадарлуулах.