БАДАР V:

бадар бүдэр ~ бүдэр бадар (хүн, амьтны торж бүдрэн, энд тэнд гишгэлэн явах байдал).

Ижил үг:

БАДАР I

БАДАР III:

БАДАР II

БАДАР IV