БАДАН VI
/ ургамал /

Монгол цайнд ордог нэг зүйл өвс; бадаан.

Ижил үг:

БАДАН I

БАДАН II

БАДАН III

БАДАН IV

БАДАН V:

БАДАН VII: