ХАВЧГАРДАХ

Хэтэрхий хавчгар байх, хавчгарын учир зохимжгүйдэх.