хавчгар цээжтэй

хатангир нарийн цээжтэй, эцэнгэр цээжтэй