өртөөний хавсарга
өртөөний алба хамжин гүйцэтгэх хүч