ХАВДАХ

Хүн, амьтны биед хавдар бий болох, өвчний улмаас хөөж томрох - Баруун мөр минь даагдахаа больж хөх няц болон дэлгэрэнгүй.... Д.Мягмар. Тээрэмчин., хөл хавдах (хөл хөөж томрох).