ХАВЖИГНАХ II

Маш хурдан ярих: хавжигнасан хэл амтай хүн (аманцар, хэл амтай хүн) - Хавжигнасан сүрхий хурдан дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дээж.

Ижил үг:

ХАВЖИГНАХ I