ХАВЖИГНУУР

1. Юмнаас ихэд бэргэн айх зантай;


2. Хурдан ярьдаг зантай.