ХАВИАРАХ
/ хуучирсан /

Хамаарах, нэг зүйл нөгөө хэсгийн бүрэлдэхүүнд багтах.