ХАВЖИГНАХ I

1. Даарах, халуурахад шүд тачигнан чичрэх - Дорж даарснаас болж хавжигнах нь өрөвдөлтэй. дэлгэрэнгүй... хавжигнатал чичрэх (дагжтал чичрэх), хавжигнах давжигнах [хоршоо] (даарч хөрснөөс тогтож чадахгүй чичрэн дагжих);


2. Айн, бэмбэгнэх: хавтганан хавжигнан [хоршоо] (ихэд айх, хавталзах).

хавжигнатал чичрэх дагжтал чичрэх
хавжигнах давжигнах даарч хөрснөөс тогтож чадахгүй чичрэн дагжих
хавтганан хавжигнан ихэд айх, хавталзах
Ижил үг:

ХАВЖИГНАХ II