ХАВААСТ

Хаваас бүхий: хавааст торгомсог (хавсан, ширсэн торгомсог эд).