багш сайтай шавь бардам, баатар сайтай цэрэг бардам
/ зүйр цэцэн үг /
суурь сурвалж, түшиг найдал чухал гэсэн санаа