багш шавь
эрдэм заасан хүн болон багшаар ном эрдэм заалгасан сурагч