бөглөрөн хаагдах
бөглөрсний улмаас чөлөөтэй нэвтрэхээ болих