багш шавийн барилдлага
багш нь шавиа энэрэн хайрлаж номын үндсийг сургах, шавь нь багшаа хүндэтгэн биширч зул, хүж, хадаг барьж, ном заалгадаг монголын уламжлалт ёс