хаа хамаагүй
а. Хаашаа ч хамаагүй, хаана ч хамаагүй; б. Шал өөр, тэс ондоо