фосфоритын орд газар
эдийн засгийн ихээхэн ач холбогдолтой байгалийн фосфат эрдсийн хуримтлал бүхий тунамал хурдас