ЛУНЖИН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Жигнүүр.

Үг оруулсан: Г.Цагаандэрэм