БУШЛАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бяслагийг говийн хүмүүс ийн нэрлэнэ.

Үг оруулсан: Riili Laki