ГОГОДОХ I
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хэн нэгэн өөр нэгнийг арга залиар өөрийн болгох (Туяа Баатрыг гогодсондоо сэтгэл ханасангүй.)

Үг оруулсан: Ч.Жачин