АРИГУН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[бичиг] Ариун. 

Үг оруулсан: Күле Барселона