СӨНГӨ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Эх нь унагалсан даага, хусран биш даага. 

Үг оруулсан: Ч.Жачин