ҮЗЭМЖИТ

Үзэмж сайхан, гоё ганган: үзэмжит байгаль (өнгө үзэсгэлэн хосолсон сайхан байгаль) - Үзэсгэлэнт дэлгэрэнгүй... Галидас. Үүлэн зардас.

үзэмжит байгаль өнгө үзэсгэлэн хосолсон сайхан байгаль