үзэмжит байгаль
өнгө үзэсгэлэн хосолсон сайхан байгаль