нэгэн үзүүрт сэтгэл

аливаа зүйлд хоёргүй сэтгэлээр хандах хандлага