ҮЗШИЛ

1. Үзэгдэх бололцоо;


2. Үзэгдэх шинж байдал.