ҮЗЭГДЭХ II

үзэгдэх сар (нярайлах сар).

Ижил үг:

ҮЗЭГДЭХ I