ҮЗЭГЛЭХ

1. Үсэглэж унших;


2. Гэрээ хэлэлцээрт гарын үсэг зурах: гэрээ үзэглэх (гэрээнд гарын үсгээ зурах) - Хоёр улсын хоорондын найрамдал хамтын дэлгэрэнгүй... Өдрийн сонин.