ҮЗЭГДЭГЧ

Үзэгдэх юм; үл үзэгдэгч (нүдэнд үл өртөх зүйл).