ҮЗЭГДЭЛТ

Үзэгдэл бүхий: гурван үзэгдэлт жүжиг (гурван хэсэг бүхий жүжиг).