ҮЗҮҮРСЭГЛЭХ

Уртын ноосыг хяргасан хонины үс ургаж хайчны ором арилах.