ҮЖРЭХ

Эд юмны нар салхи, чийг мэтэд удтал байсаар өгрөх, хэврэгших: үжирч муудах (юм нар, салхины нөлөөгөөр дэлгэрэнгүй...