ҮЖЭЭХ

1. Өмхрүүлэх, ялзруулах;


2. Идээлүүлэх, баалуулах.