ҮЗҮҮЛБЭР

Үзүүлэхээр бэлдсэн тоглолт: үзүүлбэр тоглолт (ур чадвар, шинэлэг хэлбэр, гүйцэтгэлийн зохицол, дэлгэрэнгүй...

үзүүлбэр тоглолт ур чадвар, шинэлэг хэлбэр, гүйцэтгэлийн зохицол, чанарын түвшнээрээ циркийн хөтөлбөрт гол байр эзэлдэг тоглолт
циркийн үзүүлбэр үзүүлэхээр бэлдсэн циркийн жүжигчдийн ур чадвар, шинэлэг хэлбэр, гүйцэтгэлийн цогц