ҮЗҮҮЛЭЛ

Үзүүлэх үйлийн нэр: халуун хэмжүүрийн үзүүлэл (халуун хэмжүүрийн заалт).