ҮЗҮҮРДҮҮЛЭХ

Хэтэрхий үзүүр лүү болгож тохиромжгүйдүүлэх.