ҮЗҮҮЛЭЛТ

1. Үзүүлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Үзүүлж харуулахаар тусгайлан бэлдсэн юм - Бусад сум нэгдэл маань аливаа төлөвлөгөө үзүүлэлттэй зүйлээ хэвийн хэмжээнээс өндөр хувьтай дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., тоон үзүүлэлт (тоон үр дүн), эдийн засгийн үзүүлэлт (санхүүгийн ажлын үр дүн, тоо бүртгэл зэргийг үзүүлсэн зүйл).

тоон үзүүлэлт тоон үр дүн
эдийн засгийн үзүүлэлт санхүүгийн ажлын үр дүн, тоо бүртгэл зэргийг үзүүлсэн зүйл