циркийн үзүүлбэр
үзүүлэхээр бэлдсэн циркийн жүжигчдийн ур чадвар, шинэлэг хэлбэр, гүйцэтгэлийн цогц