үзүүлбэр тоглолт
ур чадвар, шинэлэг хэлбэр, гүйцэтгэлийн зохицол, чанарын түвшнээрээ циркийн хөтөлбөрт гол байр эзэлдэг тоглолт