үертэй гол
ихэд үерлэсэн гол, голын түвшин хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн гол