ҮЕРТЭЙ

Үер ихтэй, гол мөрний усны түвшин их: үертэй жил (үер их буусан жил), үертэй гол дэлгэрэнгүй...

үертэй жил үер их буусан жил
үертэй гол ихэд үерлэсэн гол, голын түвшин хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн гол