ҮДМЭЛ

Үдсэн юм: үдмэл дэвтэр (утсаар үдэж хавтасласан дэвтэр, ном).